Rekrytering

Alla företag och rekryteringar är unika. Vi tror därför på ett flexibelt och situationsanpassat processupplägg. Traditionellt sett delas rekryteringsbranschen in i search och annonserad rekrytering men vi ser inget värde i att begränsa tillvägagångssätten. Vi tror på att använda en kombination av databas, annonsering och search för maximal effektivitet.

Välkommen att kontakta affärsområdesansvarig Gustav Emthén.

Är du i behov av att anlita en ekonomikonsult? Läs mer om Interim Management.

Dynamisk rekryteringsprocess

Alla företag och rekryteringar är unika och vår ambition är att leverera största möjliga värde till våra uppdragsgivare. Vi tror därför på ett flexibelt och situationsanpassat processupplägg som skräddarsys efter rådande situation och behov.

Search

Vår ambition är att leverera största möjliga värde till våra uppdragsgivare. För att lyckas med det kan vi inte begränsa oss till annonsering eller att nyttja redan etablerade nätverk. Det handlar om att veta var man ska leta och att vända på så många stenar som möjligt. Därför använder vi oss även av search i våra rekryteringsuppdrag.

Databas

Vi kan leverera rätt kandidater eftersom vi kontinuerligt uppdaterar vår databas och säkerställer att vi har relevant information om kandidaterna. Vi intervjuar proaktivt kandidater som både är aktiva jobbsökare idag samt kandidater som på sikt är intresserade av att finna nya möjligheter. Vårt kandidatdatanätverk blir på så sätt kvalitetssäkrat och möjliggör en nära kontakt med marknadens bästa ekonomer.

Annonsering

Annonsering är ofta ett bra komplement för att nå utanför vårt befintliga kandidatnätverk och nå kandidater som aktivt söker nya uppdrag. Vi samarbetar med bredare annonseringskanaler i kombination med nischade aktörer. Vår tyngdpunkt ligger på digital annonsering men även print-annonser kan vara aktuellt, beroende på uppdrag och bolag.

Tester

Future Value genomför personlighets- samt färdighetstester på samtliga slutkandidater. Testresultaten utgör ett bra underlag för fördjupad referenstagning.

Referenstagning

Mot slutet av processen genomför vi alltid referenstagning av aktuella kandidater. Individanpassat går vi djupare i specifika frågor som bestäms i samråd med vår uppdragsgivare. Här är det till stor nytta att använda testresultat och tidigare möten som utgångspunkt.

Intervju

Intervjutillfället är en central del i en rekryteringsprocess och samtliga av våra kandidater blir specifikt intervjuade inför varje uppdrag. För att bredda vårt befintliga nätverk intervjuar vi dessutom ekonomer som framöver kan komma att vilja byta jobb.

Kvalitet

Rekrytering som process betraktad är tämligen okomplicerad. Ändå finns det många fallgropar som kan göra att kvaliteten blir lidande. Utmaningen ligger bland annat i att hantera förväntningar, både från våra uppdragsgivare och kandidater. Första steget är att sätta rätt målbild och kravprofil. Tid och processlängd är viktiga faktorer för en lyckad rekrytering. En fastlagd tidplan vid processens start är viktigt för att bibehålla tempo och kvalitet processen igenom.

Återkoppling

Snabb och ärlig feedback är avgörande för bra och långsiktiga relationer. Alla inblandade parter månar om sin tid. Ju tydligare vi kan vara mot kandidaterna i ett tidigt skede i processen, desto effektivare blir processen för alla inblandade.