Skip to content

Integritetspolicy

Personuppgifter och personuppgifts­behandling

I syfte att kunna kontakta dig som potentiell kandidat gällande relevanta karriärmöjligheter och yrkesrelaterad kommunikation samlar Future Value både genom interna nätverk och externa sökningar hos tredje part in personuppgifter och behandlar dem i Future Values kandidatsystem.
Behandlingen av dessa personuppgifter stödjer sig på Future Values berättigade intresse av att kunna hitta dig som potentiell kandidat för vad Future Value bedömer är relevanta rekryterings- och/eller konsultuthyrningsprocesser samt att kunna kontakta och förmedla framtida karriärmöjligheter till dig.
Personuppgifterna lagras i Future Values kandidatsystem under tiden som du är aktiv i din karriär i syfte att kunna skapa en relation mellan dig och Future Value med målet att kontakten ska övergå till en rekryterings- och/eller konsultuthyrningsprocess. Om du vid kontakt med en medarbetare hos oss uppger att du inte är intresserad av en vidare dialog med Future Value, kommer Future Value inte längre att behandla dina personuppgifter i sitt kandidatsystem.

De personuppgifter som future value samlar in och behandlar för ovan nämnda ändamål är:

 • CV
 • För- och efternamn
 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer och hemadress
 • Uppgifter som lagts upp i sociala medier, t.ex. LinkedIn, och som bedöms vara relevanta och av väsentlig betydelse för att bedöma dina yrkeskvalifikationer.
 • IP-adress och webbläsarinställningar
 • URL:er
 • Kön
 • Födelseår
 • Kompetensbaserad lämplighet för tjänst
 • Intervjuanteckningar
 • Testresultat från testverktyg som används i urval- och utvecklingsarbete
 • Lämnade referenser
 • Korrespondens mellan dig och oss
 • Information om hur du har interagerat med oss

Om du som kandidat samtyckt till att vara med i vårt nätverk:

I syfte att kunna kontakta eller förmedla karriärerbjudanden till kandidater som samtyckt till att lagras i Future Value kandidatdatabas samt för att kunna upprätthålla en relation med dessa kandidater behandlar Future Value kandidaternas personuppgifter. Personuppgifterna har Future Value samlat in från dig som kandidat, genom Future Values interna nätverk och/eller genom sökningar hos tredje part.
Future Value kommer inte aktivt att samla in eller behandla känsliga personuppgifter (såsom uppgifter om medlemskap i fackförening, politiska åsikter, sexuell läggning eller religiös uppfattning) eller andra uppgifter som saknar relevans för rekrytering och/eller konsultuthyrning. Det är därför viktigt att du som kandidat inte lämnar sådana känsliga personuppgifter eller uppgifter som saknar relevans för de tjänster du söker. Det är även viktigt att du informerar eventuella referenser om att deras personuppgifter har lämnats till Future Value. Den behandling som sker i Future Value databas för att kunna genomföra rekryterings- och/eller konsultuthyrningsprocesser sker med stöd av ditt samtycke.
Future Value kommer att spara dina personuppgifter för framtida karriärmöjligheter. Du kan när som helst skicka ett e-postmeddelande till gdpr@futurevalue.se för att återkalla ditt samtycke (läs mer under ”Återkallelse av samtycke”). Uppgifter som är relevanta för en enskild rekryterings- eller konsultuthyrningsprocess, så som intervjuanteckningar och uppgifter från referenser sparas karriärlångt. Detta sker för att Future Value ska kunna tillvarata sin rätt vid en eventuell diskrimineringstvist. Future Value gallrar vidare regelbundet sitt kandidatsystem för att det ska uppfylla sitt syfte och hållas uppdaterat.

Överföring av dina personuppgifter till kund

Rekryteringsprocesser

De personuppgifter som Future Value behandlar om dig som kandidat kan komma att överföras till (för Future Value befintlig) kund under en rekryteringsprocess. Med hänsyn till din integritet överför Future Value enbart din profil till kund först efter att Future Value har haft en dialog med dig under vilken du visat intresse för tjänsten i fråga.

Konsultuthyrningsprocesser

De personuppgifter som Future Value behandlar om dig som konsult kan komma att överföras till för Future Value såväl potentiell som befintlig kund under en konsultuthyrningsprocess. Med hänsyn till din integritet överför Future Value enbart din profil till kund först efter att Future Value har haft en dialog med dig under vilken du visat intresse för uppdraget i fråga.

Kandidater som redan finns i vårat nätverk

I syfte att kunna kontakta eller förmedla karriärerbjudanden till kandidater som historiskt registrerats i Future Value kandidatdatabas samt för att kunna upprätthålla relationen med sådana kandidater behandlar Future Value kandidaternas personuppgifter. Personuppgifterna har Future Value samlat in från dig som kandidat under en tidigare rekryteringsprocess eller vid en så kallad Öppen ansökan.
Vi kan också ha kontaktat dig baserar på din nuvarande tjänst och kompetens om denna varit önskvärd i någon av våra pågående rekryteringar. Om du efter den kontakten visat intresse av att fortsättningsvis ta del av karriärerbjudanden har vi adderar dig till vårt kandidatnätverk.
Personuppgifterna behandlas i Future Values kandidatdatabas. Future Values behandling av dina personuppgifter stödjer sig på Future Values berättigade intresse av att kunna upprätthålla och utveckla relationen med dig som befintlig kandidat samt att fortsatt kunna presentera relevanta karriärerbjudanden. Informationen under avsnittet ” OM DU SOM KANDIDAT SAMTYCKT TILL ATT VARA MED I VÅRT NÄTVERK” ovan, om vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar, överföring av uppgifter till kund och gallringstider m.m., gäller även för dig som kandidat som funnits i våra system före 2018-05-25, varför vi hänvisar dit för mer information.

Referenspersoner

Behandlingen av referensers personuppgifter stödjer sig på Future Values berättigade intresse av att kunna kontakta lämnade referenser för att genomföra så grundliga och väl underbyggda rekryteringar och/eller konsultuthyrningar som möjligt. Future Value har som rutin att vid den första kontakten med dig som referens skicka ut denna Policy så att du får ta del av hur dina personuppgifter behandlas.

De personuppgifter som kan behandlas för ovan nämnda ändamål är:

 • För- och efternamn
 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, yrkestitel och arbetsplatsadress
 • De uppgifter som du som referent lämnat om en tidigare kollega eller anställd

Behandling av ditt personnummer

I den mån Future Value behandlar personnummer utan ditt samtycke kommer detta endast att göras när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, vilket är säker identifiering, bakgrundskontroll eller något annat beaktansvärt skäl. Detta innebär att personnummer som utgångspunkt endast kommer att behandlas vid bakgrundskontroll eller i de fall en kunds verksamhet bedrivs i formen av en enskild firma. Du som kandidat bör med anledning av detta inte uppge ditt personnummer i ditt CV/ din ansökan/kandidatprofil.
Om din kontakt med oss leder till ett konsultuppdrag, med tillhörande visstidsanställning för arbete hos någon av Future Values kunder, kommer ditt personnummer att hanteras av Future Value för att möjliggöra Bl.a. kontraktsskrivning och lönehantering. Kontrolluppgifter, lönespecifikationer samt information om sjukdagar eller semester kommer att skickas mail-ledes från Future Value till ansvarig för frågorna.

Hur vi skyddar dina uppgifter

Future Value har vidtagit en rad säkerhetsåtgärder för att tillse att Future Values behandling av personuppgifter sker på ett säkert sätt och för att skydda de personuppgifter som behandlas mot olovlig tillgång, obehörig behandling och missbruk. T.ex. är tillgången till de system i vilka personuppgifterna lagras begränsad till Future Value anställda och tjänsteleverantörer som behöver nå uppgifterna inom ramen för sina arbetsuppgifter. Dessa är även informerade om vikten av att säkerheten för personuppgifterna upprätthålls och det har upprättats interna rutiner som bl.a. reglerar användningen av lösenord och arbete som sker utanför kontoret och utomlands. Future Value övervakar även kontinuerligt sina system för att upptäcka sårbarheter och för att skydda dina personuppgifter.

Personuppgiftsbiträde

I de fall det är nödvändigt för att Future Value ska kunna erbjuda sina tjänster kommer det att överföra dina personuppgifter till företag som i förhållande till Future Value är så kallade personuppgiftsbiträden. Dessa får bara behandla de överförda uppgifterna för Future Value räkning och i enlighet med Future Value uttryckliga instruktioner. Future Value överför bara dina personuppgifter till sådana personuppgiftsbiträden för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka Future Value har samlat in uppgifterna. Future Value har ingått skriftliga avtal med samtliga personuppgiftsbiträden för att säkerställa att dessa följer Future Value säkerhetskrav, begränsningar samt krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Dina rättigheter

Om du vill få ökad förståelse för vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. För att få tillgång till detta krävs att din identitet kan styrkas. Informationen kommer att lämnas i formen av ett registerutdrag som anger vilka personuppgifter vi behandlar, för vilka ändamål vi behandlar dem, var uppgifterna har inhämtats ifrån, vilka tredje parter som uppgifterna har överförts till samt hur länge uppgifterna kommer att lagras. Om din begäran görs i elektronisk form kommer informationen att tillhandahållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt, om du inte begär något annat.
Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade. Du har även rätt att komplettera ofullständiga uppgifter, t.ex. genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.

Rätt till begränsning av behandling

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Sådana förutsättningar föreligger om: 

 • du bestrider uppgifternas korrekthet (dock endast under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera detta);
 • om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället begär en begränsning av uppgifternas användning;
 • om du behöver personuppgifterna för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk trots att vi inte längre behöver personuppgifterna för syftet med behandlingen; eller
 • om du har invänt mot behandlingen och vi inte utfört en kontroll av om vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt berättigade skäl av att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Rätt till radering

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter som vi behandlar om dig ifall: 

 • Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlas.
 • Du återkallar ditt samtycke för en behandling som stödjer sig på samtycke och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen.
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas till följd av en rättslig förpliktelse som vi har att uppfylla.

För det fall det finns legala skyldigheter som hindrar att vi omedelbart raderar vissa personuppgifter kan vi neka din begäran om radering. Dessa skyldigheter finns t.ex. i bokföringslagstiftningen. Det är också möjligt att fortsatt behandling är nödvändig för att vi ska kunna göra gällande, försvara eller fastställa rättsliga anspråk. Skulle det vara så att våra legala skyldigheter hindrar oss från att radera dina uppgifter kommer vi i stället att markera dem så att de inte längre aktivt används i våra system.
Utöver ovanstående rättigheter har du även rätt till att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas och att invända mot all behandling av personuppgifter som stödjer sig på en intresseavvägning. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigande skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen. I de fall vår behandling av personuppgifter stödjer sig på ditt samtycke har du även rätt att begära att få de uppgifter som berör dig och som du lämnat, överförs till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är dock att överföringen är tekniskt möjlig och att den kan ske automatiserat.
Rätten till radering förutsätter att din identitet kan stärkas.

Återkallelse av samtycke

I de fall Future Values behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ett tillbakadragande påverkar inte lagligheten av behandlingen som skett utifrån ditt samtycke, innan detta drogs tillbaka. Om du återkallar ditt samtycke kommer Future Value inte längre att behandla de personuppgifter som grundas på ditt samtycke, såvida Future Value inte av legala skäl är förpliktade att fortsatt behandla dem. Skulle det vara så att Future Values legala skyldigheter hindrar Future Value från att radera dina uppgifter kommer Future Value i stället att markera dem så att de inte längre aktivt används i Future Value system. Du kan när som helst skicka ett e-postmeddelande till gdpr@futurevalue.se eller till info@futurevalue.se för att återkalla ditt samtycke.

Klagomål

Datainspektionen är den myndighet som är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen bland företag som behandlar personuppgifter. Om du anser att Future Value behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du, utöver att kontakta oss via gdpr@futurevalue.se eller info@futurevale.se, lämna in ett klagomål hos Datainspektionen.